Prva Pričest

Prijava za sakrament Prve Pričesti

Roditelji koji žele da njihova djeca prime sakrament Prve svete Pričesti u našoj župi u 2023. godini, trebaju registrirati svoju djecu u mjesecu rujnu i listopadu 2022. Ispunjeni FORMULAR PRIJAVE ZA PRVU PRIČEST valja poslati na office@torontozupa.com, ili uručiti u tajništvo. Nakon uručenih prijava započinje priprava za sakramente, koja obuhvaća redovito pohađanje nedjeljne sv. Mise, počevši od listopada, 2022. i redovito pohađanje župnog vjeronauka, počevši od studenoga, 2022.